1. Homepage
 2. Privacy beleid Privacy beleid

Privacy beleid

Bij Renewi nemen wij de privacy van individuen serieus en zetten wij ons in om de privacy van de bezoekers van www.mineralz.com (de "Site") te beschermen. In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe informatie die via de Site wordt verzameld door Renewi wordt gebruikt.

Over ons

Wij zijn Renewi PLC, gevestigd aan 16 Charlotte Square te Edinburgh, EH2 4DF ("Renewi", "ons", "we" of "onze"). De Renewi-entiteit waarvan u diensten wenst te ontvangen is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonlijke informatie die wordt verzameld en gebruikt via deze Site en voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de "AVG"). Dit betekent in verband met de persoonlijke informatie die u aan die entiteit verstrekt, dat die entiteit bepaalt waarom en hoe deze zal worden gebruikt.

De persoonlijke informatie die Renewi verzamelt

Wanneer u deze Site gebruikt, of in het kader van onze zakelijke relatie met u, kunnen wij uw “persoonlijke informatie" verzamelen. Persoonlijke informatie is informatie die alleen of in combinatie met andere informatie, direct of indirect, tot u is te herleiden. Wij verwerken uw persoonlijke informatie alleen wanneer:

 • u uw toestemming heeft gegeven voor die verwerking (die u op ieder moment kunt intrekken);
 • de verwerking noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • de verwerking noodzakelijk is om diensten te verstrekken op grond van een overeenkomst die we met u hebben; en/of
 • de verwerking noodzakelijk is met het oog op onze legitieme belangen.

Wij zullen hieronder uiteenzetten op welke manieren wij uw persoonlijke informatie verzamelen.

Reacties op prijsvragen en acties

Wanneer u reageert op een actie of prijsvraag, verstrekt u uw naam, adres en e-mailadres. Wij gebruiken deze informatie om de actie uit te voeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Wij kunnen de informatie ook aggregeren om de prestaties van onze marketingcampagnes te analyseren. We zullen u niet kunnen identificeren op basis van dergelijke door ons geaggregeerde informatie.

Het maken van een account

Wanneer u uw eerste factuur ontvangt, zult u een online account bij ons kunnen maken. Wanneer u een account bij Renewi maakt, zult u persoonlijke informatie verstrekken, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Wij slaan uw persoonlijke informatie op een beveiligde server op en bewaren deze, zodat u deze gegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. U kunt ons op elk moment verzoeken om uw account te sluiten.

Het plaatsen van een bestelling

Wanneer u een bestelling plaatst via https://www.renewi.com/nl-nl, https://www.renewi.com/nl-be of https://www.renewi.com/fr-be, verstrekt u uw naam, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Wij gebruiken deze informatie om uw bestelling te verwerken, om klantondersteuning en technische ondersteuning te bieden en om u op de hoogte te houden over uw bestelling.

Verzoeken om advies

Wanneer u om een advies of offerte verzoekt in verband met onze diensten en producten via https://www.renewi.com/nl-nl, https://www.renewi.com/nl-be of https://www.renewi.com/fr-be, verstrekt u uw naam, e-mailadres, telefoonnummer. Wij gebruiken deze informatie om te reageren op uw vraag en om de verzochte diensten of producten te leveren.

Contact met ons opnemen per e-mail of via live chat

Wanneer u contact met ons opneemt via https://www.renewi.com/nl-nl of https://www.renewi.com/nl-be via de e-mail link, of gebruik maakt van de Livechat-functie, verstrekt u uw naam en e-mailadres. Wij gebruiken deze informatie om te reageren op uw vraag.

Wij zullen u separaat verwittigen wanneer wij uw persoonlijke informatie voor een ander doel verwerken en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Marketinginformatie en attenderingsservice

Wanneer u verzoekt om ontvangst van onze nieuwsbrieven en marketingberichten, kunnen wij u per [e-mail] of post informatie sturen over producten, diensten en aanbiedingen van ons, waarvan wij denken dat ze voor u van belang zijn. Wanneer u zich aanmeldt voor onze attenderingsservice, zullen wij u de informatie met betrekking tot onze financiële verslaglegging en de aandeelhoudersinformatie sturen waarom u verzoekt. Wanneer u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@renewi.com of door u uit te schrijven via de link in de e-mail, waarna wij zullen stoppen met het sturen van de betreffende informatie. Let op: wanneer u zich heeft aangemeld voor zowel de marketinginformatie als de attenderingsservice, zult u zich voor elk afzonderlijk moeten afmelden.

Persoonlijke informatie verzameld met geautomatiseerde middelen

Wanneer u deze Site bezoekt, verzamelen we automatisch uw IP-adres en andere niet-persoonlijke informatie via cookies. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de Site te analyseren, de Site te beheren en de functionaliteit van de Site te verbeteren. Voor meer informatie over hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren, verwijzen we u graag naar ons cookiebeleid.

Doorgifte van persoonlijke informatie

Renewi kan van tijd tot tijd delen van de verzamelde informatie doorgeven aan andere kantoren, gelieerde ondernemingen, agenten of benoemde vertegenwoordigers van Renewi binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Renewi zal ervoor zorgen dat uw privacyrechten beschermd worden en dat de informatie wordt doorgegeven overeenkomstig toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Momenteel geeft Renewi geen persoonlijke informatie door naar buiten de EER, maar wanneer dit verandert zullen wij u dat laten weten door dit beleid bij te werken.

Delen van persoonlijke informatie

Wanneer uw persoonlijke informatie wordt gedeeld met onze andere kantoren, gelieerde ondernemingen, agenten of benoemde vertegenwoordigers binnen de EER, zullen zij uw informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk werd verzameld en op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Renewi zal uw persoonlijke informatie aan derden bekend maken indien dit vereist is om juridische redenen, zoals verzoeken van regelgevende instanties en overheidsinstellingen (waaronder mogelijk ook instanties en instellingen buiten uw land van verblijf); en om onze rechten, gebruikers, systemen en diensten te beschermen. In dergelijke gevallen zullen passende maatregelen worden genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Renewi kan uw persoonlijke informatie ook delen met externe dienstverleners wanneer dat noodzakelijk is om de diensten uit te voeren die zij aan ons verstrekken, zoals cloud-hosting, ondersteuning van software, systeem en website, gegevensanalyse. Van deze externe dienstverleners wordt verlangd dat zij de persoonlijke informatie die met hen wordt gedeeld alleen gebruiken voor de diensten die ze namens ons verrichten en dat zij uw persoonlijke informatie als strikt vertrouwelijk behandelen.

Renewi kan activa verkopen of kopen in het kader van haar bedrijfsactiviteiten. Indien een andere entiteit al onze activa of vrijwel al onze activa overneemt, kan persoonlijke en niet-persoonlijke herleidbare informatie die Renewi heeft verzameld over de gebruikers van de Site en de klanten van Renewi aan die entiteit worden doorgegeven. Daarnaast kan die informatie in het kader van een door of tegen ons geïnitieerde faillissements- of herstructureringsprocedure als een actief van ons worden beschouwd en aan derden worden verkocht of doorgegeven.

Links naar sites van derden.

Wij hebben links op de Site naar websites van derden, zoals Facebook.com, Twitter.com, Linkedin.com en Youtube.com. Deze websites zijn niet onderworpen aan dit privacybeleid. Wanneer u op deze links klikt, kunnen derden uw persoonlijke informatie verzamelen. Wij raden u aan om het privacybeleid te bekijken van de websites van derden die u bezoekt.

Bewaren van persoonlijke informatie

Renewi bewaart de persoonlijke informatie verzameld op de Site slechts zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld, of zolang als toegestaan door toepasselijke wetgeving. Bij het bepalen van de bewaartermijnen voor gegevens houden wij rekening met lokale wetten, contractuele verplichtingen en de verwachtingen en behoeften van onze klanten. Wanneer we persoonlijke informatie niet langer nodig hebben, verwijderen of vernietigen wij deze op een veilige manier.

Uw rechten

Wij respecteren uw recht op inzage in en zeggenschap over uw persoonlijke informatie. Wij zullen reageren op verzoeken om persoonlijke informatie en uw persoonlijke informatie in voorkomende gevallen corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Wanneer u

 • de persoonlijke informatie die wij over u hebben wilt bijwerken, wijzigen of verwijderen of daarvan een kopie wilt ontvangen;
 • ons gebruik van de persoonlijke informatie die wij over u hebben wilt stopzetten of beperken, waaronder door intrekking van de toestemming die u eerder heeft gegeven voor de verwerking van die informatie; of
 • wanneer persoonlijke informatie is verwerkt op basis van uw toestemming, een kopie van die persoonlijke informatie in een geschikt formaat wenst te ontvangen,

kunt u uw verzoek per e-mail sturen aan info@renewi.com of gebruik maken van het onderstaande formulier. Wij streven ernaar om binnen een maand of eerder op dergelijke verzoeken te reageren, hoewel wij ons het recht voorbehouden deze periode te verlengen bij complexe verzoeken.

In elk van de bovengenoemde situaties kunnen we u verzoeken uw identiteit te bewijzen door ons een kopie van een geldig legitimatiebewijs te verstrekken, om aan onze verplichtingen inzake beveiliging te voldoen en om ongeoorloofde bekendmaking van persoonlijke informatie te voorkomen.

Wij behouden ons het recht voor om redelijke administratiekosten in rekening te brengen voor kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken om inzage in uw persoonlijke informatie en voor extra kopieën van de persoonlijke informatie waarom u verzoekt.

Beleidswijzigingen

We kunnen delen van dit privacybeleid wijzigen of bijwerken om aan toepasselijke wet- en regelgeving te blijven voldoen of na een verandering in onze interne praktijken. Wij raden u daarom aan dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen die wij belangrijk achten, zullen wij u dat laten weten door middel van een mededeling op de Site.

Beveiliging

Renewi zet zich in voor de beveiliging en bescherming van persoonlijke informatie en zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt op een passend niveau te beschermen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, bekendmaking van of inzage in verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonlijke informatie. Renewi kan de veiligheid van dergelijke informatie echter niet garanderen.

Contact met ons

Wanneer u vragen heeft over de inhoud van dit privacybeleid, of wanneer u ons wilt informeren over een verandering in uw persoonlijke informatie of deze wilt corrigeren, of wanneer u uw rechten wilt uitoefenen of een klacht wilt indienen of opmerking wilt maken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen per:
e-mail: info@renewi.com
telefoon: +44 (0)1908 650 580

Wanneer u een verzoek wilt indienen als betrokkene kunt u ook gebruik maken van dit formulier. Wij verzoeken u het formulier volledig in te vullen zodat wij uw verzoek efficiënt kunnen behandelen.

De volgende verzoeken kunnen worden gedaan door gebruik te maken van het online formulier:

 • Verzoek om inzage in of een kopie van uw persoonlijke informatie
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke informatie
 • Verzoek om beperking of stopzetting van het gebruik van uw persoonlijke informatie, waaronder intrekking van de toestemming die u eerder heeft gegeven voor de verwerking van die informatie
 • Verzoek om een kopie van persoonlijke informatie die aan een derde van uw keuze zal worden doorgegeven
 • Verzoek om wijziging of correctie van persoonlijke informatie
 • Elke andere vraag inzake gegevensbescherming

Houd er rekening mee dat sommige van de bovengenoemde rechten van betrokkenen slechts onder bepaalde omstandigheden kunnen worden uitgeoefend. Wij zullen uw verzoek beoordelen en overeenkomstig onze wettelijke verplichtingen op uw verzoek reageren.

Een klacht indienen bij een toezichthouder

Wanneer u niet tevreden bent over onze afhandeling van uw vraag of van mening bent dat wij onze verplichtingen niet zijn nagekomen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, waarmee contact kan worden opgenomen op Rue de la Presse 35, 1000 Brussel. https://www.dataprotectionauthority.be/contact-us
In Nederland is dit het College bescherming persoonsgegevens, waarmee contact kan worden opgenomen via Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us
In Engeland is dit de Information Commissioner's Office, waarmee contact kan worden opgenomen op het volgende adres: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. https://ico.org.uk/

Laatst bijgewerkt: 23 november 2018